Polityka Prywatności

I. Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Użytkowników i Gości będących osobami fizycznymi o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Polityka prywatności wyjaśnia również zasady i cele pozyskiwania danych osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne – m.in. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych; tzw. rozporządzenie RODO] i ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Definicje

Administrator – Moonday Games sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [KRS  – 0000822613, REGON – 385299331, NIP – 7861721845;

Dane osobowe – to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika/Gościa, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Za każdym razem, gdy w przedmiotowym dokumencie jest odwołanie się do terminu „przetwarzać” lub „przetwarzanie”, mamy się na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych Użytkownika/Gościa (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Moonday Games sp. z o.o. oświadcza, że nie może świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dziecko poniżej 16 roku życia poda nam swoje dane osobowe, zachęcamy rodziców lub opiekunów dziecka do kontaktu z nami w celu złożenia żądania usunięcia tych danych osobowych z naszych systemów. Rodzice i opiekunowie prawni mogą wszelkie pytania dotyczące danych osobowych ich dzieci wysyłać na [email protected]. Jeśli Moonday Games uzyska informację o pozyskaniu danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia, niezwłocznie podejmie czynności celem usunięcia takich danych. 

III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MOONDAY GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej będąca operatorem platformy dostępnej pod adresem https://moondaygames.com, ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000822613, kapitał zakładowy 10.000,00 PLN, NIP 7861721845, REGON 38529933100000.

Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej – kierując pismo na adres: ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska bądź drogą e-mailową pod adresem [email protected]. Inspektor pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w tym m.in. udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Gościa i pytania dotyczące zakresu Polityki prywatności.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników/Gości w różnych celach, lecz zawsze zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

Korzystanie z Platformy https://moondaygames.com

Dane wszelkich podmiotów korzystających z Platformy (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom/Gościom treści zamieszczonych na Platformie, udostępniania formularzy kontaktowych [podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)];

 2. obsługi zakupów dokonywanych za pośrednictwem Platformy [podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)];

 3. analitycznych i statystycznych [podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników i Gości, jak i ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług];

 4. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości [podstawa prawna przetwarzania – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)];

 5. obsługi reklamacji [podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)];

 6. marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej [podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej].

 7. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed  takimi roszczeniami [podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw];

Aktywność każdego Użytkownika/Gościa na Platformie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je także w celach technicznych. Powyższe w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych [np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed wszelkimi nadużyciami/atakami].

W przypadku do Użytkowników – gdy Ci korzystają z gry za pośrednictwem Facebook-a (funkcja Facebook Connect), Facebook Inc. przekaże Moonday Games sp. z o.o. takie informacje, jak: identyfikator Facebook, avatar, adres e-mail, płeć, lokalizację i listę znajomych. Powyższe informacje są przekazywane na podstawie warunków korzystania z usług Facebook.

Nadto, w sytuacji, gdy będziesz odwiedzać profile Moonday Games sp. z o.o. w mediach społecznościowych (np. Facebook), Moonday Games sp. z o.o. może gromadzić dane dotyczące Twojej aktywności na ww. profilach. Użytkując portal społecznościowy obowiązuje Użytkownika/Gościa polityka prywatności oraz zaakceptowany regulamin danego portalu.

Gdy Użytkownik/Gość pobiera, korzysta bądź gra w jedną z gier wyprodukowanych przez Moonday Games sp. z o.o., Moonday Games sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać podstawowe dane o Użytkowniku/Gościu i jego działaniach na koncie dla ogólnych celów działania gry. Dane te obejmują: adres e-mail, datę urodzenia, nazwę Użytkownika/Gościa, która służy do jego identyfikowania, jak również awatary, stan konta Dóbr w grze, Adres IP, kraj w którym się znajduje się Użytkownik/Gość (ustalone w oparciu o adres IP).

Ponadto, w odniesieniu do zakupu zasobów wewnątrz gry – Moonday Games sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać platformę/urządzenie, oraz zakupy dokonane realną walutą (w tym daty transakcji, waluty, wartość i przedmiot transakcji).

W przypadku dokonywania zakupu Dóbr w postaci tokenów przetwarzanie danych zależy od metody płatności/platformy/operatora. Moonday Games sp. z o.o. przetwarza tylko ograniczone dane dotyczące płatności w formie zaszyfrowanej/zanonimizowanej. Po zakończeniu transakcji Moonday Games otrzymuje powiadomienie od operatora płatności i upewnia się, że Użytkownik/Gość otrzymał zakupione Dobra w postaci tokenów. Moonday Games sp. z o.o. oświadcza, że nie posiada dostępu do faktycznych danych dotyczących płatności.

Moonday Games sp. z o.o. w celu umożliwienia Użytkownikom/Gościom pobierania i korzystania z gier współpracuje z podmiotami trzecimi. Moonday Games sp. z o.o. nie ma jakiegokolwoek wpływu na te podmioty. Podmioty te prowadzą własną politykę prywatności. Poniżej znajdują się linki umożliwiające zapoznanie się z polityką prywatności przedmiotowych podmiotów: 

 1. Google Play Services – https://policies.google.com/privacy

 2. Google Analytics for Firebase – https://firebase.google.com/policies/analytics

 3. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update/printable

 4. Unity – https://unity3d.com/legal/privacy-policy

Formularz kontaktowy

 1. Na Platformie Administratora https://moondaygames.com istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem/Gościem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik/Gość może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych wskazanych jako obowiązkowe jest konieczne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie oznacza brak możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest całkowicie dobrowolne.

 2. Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 • identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony elektroniczny formularz [podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)];

 • analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania [uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników/Gości za pośrednictwem Platformy w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora].

Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników/Gości w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w m.in. na:

 1. wyświetlaniu Użytkownikowi/Gościowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

 2. wyświetlaniu Użytkownikowi/Gościowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników/Gości w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika/Gościa profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

Reklamy zawierające linki/przekierowujące na strony reklamodawców stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Moonday Games sp. z o.o. Podmioty te znajdują się poza jakąkolwiek kontrolą Moonday Games sp. z o.o. W tych podmiotach proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych, odbywa się zgodnie z regułami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników/Gości, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii w celach marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników/Gości reklamy behawioralnej (jest to reklama, która jest dopasowana do upodobań danego Użytkownika/Gościa). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników/Gości. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tego sposobu danych osobowych w celach marketingowych, zwłaszcza w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik/Gość wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie [ciasteczek]. 

Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, m.in. poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

5. Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników/Gości dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników/Gości reklamy kontekstowej (jest to reklama, która nie jest dopasowana do upodobań Użytkownika/Gościa). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Marketing bezpośredni

Jeżeli Użytkownik/Gość wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika/Gościa będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika/Gościa zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik/Gość ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik/Gość sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

Pliki cookies [ciasteczka] oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika/Gościa przeglądającego Platformę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika/Gościa na Platformie oraz dokonywanych przez niego czynności.

Cookies Platformy. 

Administrator wykorzystuje tzw. cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi/Gościowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z powyższym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika/Gościa (telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika/Gościa (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika/Gościa na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Platformy przez Użytkownika/Gościa, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Platformy). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji danego Użytkownika/Gościa ani nie łączy powyższych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z wyżej wymienioną usługą znajdują się pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Cookies „marketingowe”

Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników/Gości reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika/Gościa  (telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika/Gościa. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Okres przechowywania danych Użytkowników/Gości

 1. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi przetwarzamy dane osobowe Użytkownika/Gościa przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika/Gościa są nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 2. W przypadku, gdy Moonday Games sp. z o.o. nie potrzebuje wykonywać innych operacji na danych osobowych Użytkownika/Gościa niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane osobowe są dodatkowo zabezpieczane — poprzez pseudonimizację, która polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych bądź też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie ma możliwości ich odczytania – w konsekwencji takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

 3. Dane osobowe Użytkownika/Gościa będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych” np. do zakończenia świadczenia na rzecz Użytkownika/Gościa usługi, a po tym zaś okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z regulacji prawnych.

VII. Uprawnienia Użytkownika/Gościa związane z jego danymi osobowymi?

Użytkownikom/Gościom, których dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych [na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia];

 2. prawo uzyskania kopii danych [na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie];

 3. prawo do usunięcia danych [na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane];

 4. prawo do sprostowania danych [na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie];

 5. prawo do przenoszenia danych [na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora i tego innego podmiotu];

 6. prawo do ograniczenia przetwarzania [na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych)];

 7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych [osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora];

 8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych [osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu].

Wniosek dotyczący realizacji praw wskazanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres – ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected].

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: a) kto składa wniosek; b) z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek; c) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Użytkownika/Gościa o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Użytkownika/Gościa o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, zaś w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez Użytkownika/Gościa, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VIII. Prawo wycofania zgody

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Użytkownika/Gościa zgody, w każdej chwili Użytkownik/Gość może wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.

Jeżeli Użytkownik/Gość chce wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może to zrobić w następujący sposób: a) wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres [email protected]; b) wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na [email protected] bądź poprzez formularz kontaktowy https://moondaygames.com/support.

Administrator oświadcza, że jeżeli przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było sprzeczne z prawem. Powyższe oznacza, że do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika/Gościa i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik/Gość uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Dane osobowe Użytkownika/Gościa nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

Zmiany w Polityce Prywatności

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy rozporządzenia RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 5 września 2020 r. 

XII. Pytania i kontakt

W razie jakichkolwiek pytań na temat polityki ochrony prywatności, można skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected].

Jeżeli Użytkownik/Gość chce się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez Administratora, to  może to uczynić pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]. Inspektor w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Gościa.