REGULAMIN

I

Postanowienia ogólne

Przedmiotowy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z gier stworzonych i wyprodukowanych przez Moonday Games sp. z o.o. [dalej jako Moonday Games] oraz określa prawa i obowiązki Moonday Games, jak i Użytkowników/Gości korzystających ze stworzonych i wyprodukowanych przez nią gier i aplikacji.

Strona internetowa https://moondaygames.com, jak i w szczególności nazwy gier i aplikacji, szata graficzna, logo, znaki towarowe, oprogramowanie, baza danych oraz prezentowane treści są wyłączną własnością Moonday Games i podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z produktów Moonday Games wymaga zapoznania się z poniższym Regulaminem oraz jego zaakceptowania, co skutkuje tym, iż Użytkownik/Gość zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

II

Definitions

 1. Moonday Games – Moonday Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [KRS – 0000822613, REGON – 385299331, NIP – 7861721845;

 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z gier i aplikacji, a także prawa i obowiązki Użytkowników/Gości oraz Moonday Games;

 3. Gry – gry stworzone i wyprodukowane przez Moonday Games przeznaczone do celów rozrywkowych, które można pobrać za pośrednictwem Google Play na urządzenia mobilne obsługiwane przez system operacyjny Android;

 4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która zaakceptowała nin. Regulamin i korzysta z usług oferowanych przez Moonday Games poprzez wykorzystanie swojego konta na Facebook-u;

 5. Gość – oznacza osobę fizyczną, która zaakceptowała nin. Regulamin i korzysta z usług oferowanych przez Moonday Games, której konto nie jest połączone z żadną zewnętrzną stroną lub Platformą i w przypadku odinstalowania danej gry lub aplikacji może ulec likwidacji;

 6. Usługi – świadczenia Moonday Games na rzecz Użytkowników/Gości;

 7. Usługi płatne – wszelkie świadczenia, za które Moonday Games pobiera opłatę;

 8. Platforma – wirtualny sklep, w którym Moonday Games publikuje/umieszcza swoje gry i aplikacje (na przykład: Google Play);

 9. Dobra – wszelkie wirtualne elementy gry otrzymane lub zakupione przez Użytkownika/Gościa, które są konieczne do korzystania z danej gry – coinsy i tokeny [są to cyfrowe rzeczy, które w realnym świecie nie mają żadnej wartości pieniężnej ani postaci materialnej – a co za tym idzie – w świecie realnym nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, tj. nie mogą być m.in. przedmiotem umowy sprzedaży, darowizny pomiędzy Użytkownikami/Gośćmi, nie mogą być także przeniesione lub odzyskane];

 10. Coins – bezpłatna wirtualna waluta do wykorzystania w danej grze;

 11. Tokens – płatna wirtualna waluta do wykorzystania w danej grze;

 12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem/Gościem a Moonday Games z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika/Gościa, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

 13. Dzień Roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy;

 14. Serwis dystrybucji cyfrowej – rozumie się przez to Google Play;

 15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

III

Zasady korzystania z gier

 1. Korzystanie z danej gry jest możliwe tylko na urządzeniach mobilnych:

 1. po jej pobraniu z Google Play i zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym;

 2. poprzez wykorzystanie konta na Facebook-u;

 3. poprzez wykorzystanie konta Gościa;

 1. W przypadku wykorzystania konta na Facebook-u Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie danych, a w tym i danych osobowych, zawartych w jego profilu Facebook.

 2. W razie problemów technicznych Użytkownik/Gość może skontaktować z Moonday Games za pośrednictwem https://moondaygames.com/support.

 3. Niedopuszczalne są działania Użytkowników/Gości mogące utrudniać lub destabilizować działanie danej gry/gier/aplikacji/serwisu dystrybucji cyfrowej, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.

 4. Moonday Games zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.

 5. Moonday Games nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika/Gościa z danej gry;

 2. problemy w funkcjonowaniu danej gry, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Moonday Games przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych, serwisu obsługującego płatności i siły wyższej (katastrofa, zdarzenie losowe);

 3. korzystanie z danej gry przez Użytkownika/Gościa niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

 4. treści informacji zamieszczanych w czacie przez Użytkownika/Gościa – wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor treści;

 5. przerwy w funkcjonowaniu danej gry lub całego serwisu dystrybucji cyfrowej zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd.);

 6. utratę danych zawartych w danej grze lub całym serwisie dystrybucji cyfrowej spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami, którym Moonday Games nie był w stanie zapobiec, mimo zachowania należytej staranności.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z danej gry zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania danej gry.

 2. Osoba chcąca uzyskać dostęp i korzystać z danej gry, oświadcza, że ukończyła 13 lat. Osobom poniżej 13 roku życia zaleca się, aby uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

 3. Akceptując Regulamin, Użytkownik/Gość zobowiązuje się przede wszystkim do:

 1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Moonday Games oraz podmiotów zewnętrznych;

 2. niedokonywania jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie danej gry/gier bądź całego serwisu dystrybucji cyfrowej, a także działań polegających na zmienianiu, uszkadzaniu i usuwaniu danej gry/gier lub utrudnianiu  dostępu do danej gry/gier innym Użytkownikom/Gościom;

 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników/Gości, w tym polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach/Gościach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek błędów, które mogłyby zaszkodzić lub utrudnić dostęp do danej gry/gier innym Użytkownikom/Gościom, a także pomóc w uzyskaniu jakichkolwiek Dóbr sobie lub innym Użytkownikom/Gościom w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 2. Zabrania się korzystania z usług innych Użytkowników/Gości lub świadczenie na rzecz innych Użytkowników/Gości usług wewnątrz gry, takich jak power-levelling, boosting czy ladder-climbing, bez względu na to, czy dana usługa miałaby być świadczona za wynagrodzeniem (w prawdziwych pieniądzach bądź w innej formie), czy też nieodpłatnie.

 3. W ramach korzystania z danej gry/gier zabronione jest korzystanie z programów zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z Usługi, aby uzyskać lepsze wyniki (na przykład: wirusy, boty, szkodliwe oprogramowanie).

 4. Zabronione jest modyfikowanie, dystrybuowanie, tłumaczenie, stosowanie inżynierii wstecznej, podejmowanie prób uzyskania lub wykorzystania kodu źródłowego, dekompilowanie lub demontowanie gier, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez właściwe regulacje prawne.

 5. Zabronione jest tworzenie, wykorzystywanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie m.in. oprogramowania automatyzacyjnego, cheatów, exploitów, botów, robotów, haków, modów, oprogramowania szpiegującego, pająków, skryptów, trainerów, narzędzi do ekstrakcji lub jakiegokolwiek innego oprogramowania oddziałującego bądź wpływającego na grę/gry w jakikolwiek sposób.

 6. Zabronione jest ingerowanie bądź zakłócanie pracy oprogramowania sieciowego bądź serwerów Moonday Games lub osób trzecich, w tym m.in. poprzez ataki typu code injection lub code insertion, tunelowanie, modyfikowanie lub zmianę oprogramowania, denial of service, używanie innego podobnego oprogramowania razem z oprogramowaniem Moonday Games, poprzez emulację protokołów, lub przez stworzenie lub korzystanie z prywatnych serwerów lub analogicznych usług dotyczących gier.

 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników/Gości jakichkolwiek treści sprzecznych z polskim prawem lub dobrymi obyczajami, oraz naruszających prawa innych Użytkowników/Gości. Zabronione jest zwłaszcza zamieszczanie w danej grze jakichkolwiek wulgaryzmów, treści o charakterze pornograficznym, propagujących lub głoszących nienawiść, ksenofobię, przemoc, dyskryminację, nietolerancję na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci oraz gloryfikującą systemy totalitarne i organizacje przestępcze, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób oraz normy moralne.

 8. Powyższe zakazy dotyczą także danych podanych na profilu Użytkownika/Gościa i innych miejscach, gdzie Usługi dopuszczają wprowadzanie danych przez Użytkownika/Gościa, w szczególności sygnaturek, avatarów, ksywek czy opisów tekstowych, jak i na czacie. Ocena, w jakim stopniu dane treści naruszają Regulamin, pozostaje w gestii Administratora serwisu. Zakres możliwych sankcji za dane naruszenie tego punktu leży w wyłącznej gestii Administratora, w szczególności może obejmować usunięcie takich treści, zablokowanie Użytkownika/Gościa lub dostępnych dla niego funkcjonalności, a w szczególnych przypadkach usunięcie konta Użytkownika/Gościa. Moonday Games oświadcza, że każde z naruszeń będzie rozpatrywane indywidualnie.

 9. Do zablokowania konta może dojść także w przypadku dokonania na szkodę Moonday Games przestępstwa oszustwa bądź innego czynu zabronionego, czy też deliktu. Ponadto – do zablokowania konta może dość w przypadku naruszenia Regulaminu.

 10. Użytkownik/Gość jest uprawniony do korzystania z danej gry/gier wyłącznie w celach prywatnych i osobistych. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek usług świadczonych przez Moonday Games w celach komercyjnych lub mogących naruszyć prawa autorskie Moonday Games lub jakichkolwiek osób trzecich. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie gry/gier do reklamy, promocji, spamu produktów lub usług osób trzecich, do wysyłania niezamawianych wiadomości handlowych. Zabronione jest również podejmowanie działań wskazanych wyżej w ramach gry/gier.

 11. Korzystając z danej gry/gier, Użytkownik/Gość składa dodatkowo następujące oświadczenia:

 1. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Moonday Games w szczególności umieszczanych przeze mnie w serwisie Treści oraz innych informacji, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu;

 2. akceptuję i wyrażam zgodę na zablokowanie dostępu do danej gry/gier w wypadku naruszenia przeze mnie Regulaminu;

 3. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie lub zmodyfikowanie dotychczasowego stanu konta, w tym zgromadzonych Dóbr w wypadku naruszenia przeze mnie Regulaminu bądź w wyniku błędnego przypisania do danego konta określonej wartości Dóbr;

 1. Dobra uzyskane lub nabyte w danej grze/grach nie mogą być sprzedawane za rzeczywiste pieniądze.

 2. Poszczególne elementy danej gry w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik/Gość nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jej elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z danej gry.

IV

Wymagania techniczne korzystania z naszych gier

 1. Do korzystania z usług przez Użytkownika/Gościa niezbędne jest posiadanie przez niego urządzenia takiego jak np. telefon czy tablet wraz z oprogramowaniem umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jego zasobów. Użytkownicy/Goście są świadomi, że podczas korzystania z danej gry/gier, mogą one pobierać dane internetowe, za które mogą zostać naliczone opłaty operatora sieci.

 2. Przed pobraniem danej gry Użytkownik/Gość ma obowiązek upewnić się, że urządzenie, na którym będzie korzystał z gry/gier spełnia powyższe wymagania.

 3. W celu korzystania z danej gry/gier może pojawić się konieczność dokonania aktualizacji wersji oprogramowania urządzenia, z którego korzysta Użytkownik/Gość.

 4. Moonday Games może automatycznie aktualizować gry, również na urządzeniach mobilnych Użytkownika/Gościa (gdy pozwalają na to ustawienia urządzenia), w szczególności aby zapewnić bezpieczeństwo systemu, w celu zachowania stabilności i kompatybilności i utrzymania wydajności gier.

V

Dostęp do naszych gier

 1. Moonday Games nie gwarantuje, że dana gra/gry będzie oferowana bezterminowo. W przypadku podjęcia decyzji przez Moonday Games o usunięciu danej gry/gier, Moonday Games poinformuje o tym Użytkowników/Gości na https://moondaygames.com na 14 dni przed planowanym usunięciem danej gry/gier.

 2. W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Moonday Games, Użytkownikom/Gościom, którzy kupili określone Dobra nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Powyższe dotyczy także Dóbr, które nie zostały jeszcze wykorzystane w danej grze/grach.

 3. Moonday Games zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do danej gry/gier Użytkownikowi/Gościowi którego działania uzna za szkodliwe dla Moonday Games lub innych Użytkowników/Gości, jak i sprzeczne z dobrymi obyczajami, celem danej gry/gier lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Moonday Games.

 4. Moonday Games ma prawo do usunięcia wszystkich treści wprowadzonych przez Użytkownika/Gościa, który łamie jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Świadczenie Usługi przez Moonday Games ulega zakończeniu w sytuacji:

 1. usunięcia przez Użytkownika konta ze strony zewnętrznej (np. Facebook), z której Użytkownik korzystał w celu logowania się do danej gry/gier;

 2. odinstalowania danej gry/gier przez Użytkownika/Gościa;

 3. usunięcia przez Moonday Games danej gry/gier.

 1. Dany Użytkownik/Gość, który odinstaluje daną grę/gry akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że jest świadomy możliwości bezpowrotnego dla tego Użytkownika/Gościa usunięcia jego danych, jak i wszelkich Dóbr jakie nabył w ramach danej gry/gier. W takiej sytuacji Moonday Games nie ma obowiązku zwrotu Użytkownikowi/Gościowi równowartości Dóbr nabytych w ramach danej gry/gier, bez względu na to czy zostały przez niego wykorzystane.

 2. W przypadkach usunięcia danej gry/gier, zablokowania Użytkownika/Gościa lub zmodyfikowania stanu jego konta, Moonday Games nie ma obowiązku zwrotu Użytkownikowi/Gościowi równowartości Dóbr nabytych w ramach danej gry/gier, bez względu na to czy zostały przez niego wykorzystane, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika/Gościa tych Dóbr.

 3. Usunięcie konta może nastąpić m.in. w przypadku, gdy:

 1. dojdzie do zmiany użytkownika urządzenia;

 2. zostanie wykonane przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych.

VI

Usługi Płatne

 1. W ramach danej gry/gier istniej możliwość odpłatnego nabywania Dóbr – tokenów.

 2. Użytkownik dokonuje płatności za tokeny za pośrednictwem operatora płatności współpracującego z Moonday Games – Google Play.

 3. Kupując Dobra w postaci tokenów Użytkownik/Gość potwierdza, że akceptuje ich cenę oraz zasady dotyczące płatności. Wszelkie niezbędne w powyższym zakresie informacje będą podane przy zakupie. Ceny Dóbr w postaci tokenów wyświetlają się wewnątrz gry i uwzględniają należne podatki.

 4. Użytkownik/Gość dokonując płatności za Dobra w postaci tokenów oświadcza, że jest uprawniony do skorzystania z wybranej metody płatności. Użytkownik/Gość dokonując płatności oświadcza także, iż uzyskał zgodę posiadacza rachunku, opiekuna prawnego bądź rodzica, jeżeli taka zgoda była wymagana.

 5. Zakres, zróżnicowanie i ceny dostępnych Dóbr w postaci tokenów mogą ulec zmianie w każdym czasie.

 6. Użytkownik/Gość ma prawo do odstąpienia od zakupu Dóbr w postaci tokenów w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez konieczności podania powodu odstąpienia. Jeśli jednak świadczenie usługi zostanie rozpoczęte, a na koncie Użytkownik/Gościa zostaną udostępnione Dobra w postaci tokenów, to niniejszym Użytkownik/Gość traci prawo do odstąpienia i akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na to, żeby dostawa Dóbr w postaci tokenów oraz rozpoczęcie świadczenia usług nastąpiły niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Z chwilą udostępnienia Dóbr w postaci tokenów na koncie Użytkownik/Gościa uznaje się umowę za w pełni zrealizowaną przez serwis dystrybucji cyfrowej.

 7. Moonday Games nie bierze odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez Użytkownika/Gościa danych podanych w procesie płatności.

VII

Reklamy zewnętrzne

 1. Każdy z Użytkowników/Gości może otrzymać dodatkowe Dobra w przypadku, gdy w trakcie danej gry obejrzy w całości na swoim urządzeniu, na którym jest zainstalowana gra, wyświetloną reklamę.

 2. Gry wyprodukowane przez Moonday Game mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Każdy Użytkownik/Gość w zamian za obejrzenie reklamy podmiotu zewnętrznego może otrzymać korzyści, w postaci określonych Dóbr.

 3. Moonday Games nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji co do treści, towarów świadczonych przez Podmioty Zewnętrzne (nawet jeśli są związane z daną grą).

 4. Moonday Games nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalności udostępniane przez podmioty zewnętrzne. Moonday Games nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia w stosunku do udostępnianych treści czy towarów przez podmioty zewnętrzne. Podmioty Zewnętrzne nie są kontrolowane przez Moonday Games. 

VIII

Reklamacje

 1. Moonday Games dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych za pośrednictwem serwisu dystrybucji cyfrowej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 2. Użytkownik/Gość może zgłosić Moonday Games reklamację, jeżeli stwierdzi, że dana gra posiada wady uniemożliwiające prawidłowe z niej korzystanie.

 3. Użytkownik/Gość, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swój nick, ID swojego konta, oznaczenie udostępnionej gry, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady.

 4. Wadę należy zgłosić z terminie 7 dni od dnia jej wykrycia. Reklamacje dotyczące wady, która została zgłoszona po tym terminie nie będą uwzględniane.

 5. Wszelkiego typu zakłócenia w funkcjonowaniu gier i reklamacje mogą być zgłoszone za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://moondaygames.com/support.

 6. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Moonday Games w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jednakże Moonday Games zastrzega sobie możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, gdy dane zgłoszenie reklamacyjne wynikać będzie z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Jeżeli Moonday Games nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika/Gościa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Moonday Games uznał reklamację za uzasadnioną

 8. Moonday Games zastrzega sobie możliwość ingerencji w konto Użytkownika/Gościa w celu usunięcia nieprawidłowości, zakłóceń, zmian parametrów konta oraz wszelkiego rodzaju problemów w funkcjonowaniu danej gry lub konta.

 9. Moonday Games pozostawia bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby i podmioty.

 10. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi Moonday Games.

IX

Odpowiedzialność

 1. Moonday Games nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu danej gry wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników/Gości, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników/Gości.

 2. Moonday Games nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników/Gości z danej gry, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. 

 3. Moonday Games nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych związanych z korzystaniem z danej gry.

 4. Moonday Games nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności usług, zawartości spowodowane przyczynami niezależnymi od Moonday Games, których Moonday Games przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, takimi jak w szczególności:

 1. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika/Gościa, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika/Gościa urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika/Gościa do korzystania ze strony https://moondaygames.com;

 2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;

 3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Moonday Games lub Użytkownika/Gościa;

 4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową;

 5. przyczyny wynikające z awarii serwerów.

 1. W każdym przypadku niedostępności strony https://moondaygames.com, jak i gier, Moonday Games podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.

 2. Użytkownik/Gość zobowiązuje się korzystać ze strony https://moondaygames.com i z gier zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie z nich korzystać:

 1. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;

 2. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;

 1. Moonday Games oświadcza, że istnieje możliwość, iż dana gra zostanie dotknięta dysfunkcją, która uniemożliwi dalsze z niej korzystanie i pomimo działań podjętych przez Moonday Games, przywrócenie jej funkcjonalności nie jest możliwe. W takiej sytuacji Użytkownik/Gość będzie mógł korzystać z danej gry wraz z osiągniętymi w niej postępami/poziomami od stanu wykonania „backup-u” [kopii zapasowej], który jest wykonywany raz na dobę. Moonday Games oświadcza, że w sytuacji, gdy doszło wskutek dysfunkcji gry do utraty zakupionych, a niewykorzystanych Dóbr, te zostaną zwrócone w ilości odpowiadającej tym utraconym. Zwrot będzie możliwy dopiero po zgłoszeniu dysfunkcji za pośrednictwem https://moondaygames.com/support.

 2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie https://moondaygames.com, w aplikacjach i grach stworzonych i wyprodukowanych przez Moonday Games, jak i w serwisie dystrybucji cyfrowej, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Moonday Games lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w sposób przewidziany w nin. Regulaminie, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody Moonday Games lub innego podmiotu uprawnionego.

X

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Moonday Games, a w szczególności: gry, tekst, muzyka, przedmioty, elementy wizualne, szata graficzna, interfejs Użytkownika/Gościa, wygląd, oprogramowanie, mechanika gry, audio, gameplay, wideo, tekst, bazy danych, układ graficzny, dane, wszelka inna treść oraz prawa własności intelektualnej, a także inne przysługujące zgodnie z obowiązującym prawem prawa do ich wykorzystania, są własnością Moonday Games lub też są przedmiotem licencji udzielonej Moonday Games przez podmioty trzecie. O ile nie wskazano odmiennie w niniejszym Regulaminie, wszystkie prawa do gier Moonday Games są zastrzeżone.

 2. Moonday Games nie udziela pozwolenia na korzystanie w jakikolwiek sposób z jakiejkolwiek części danej gry w sposób inny niż dozwolony na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Moonday Games i/lub odwiedzanie strony https://moondaygames.com, Użytkownik/Gość nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności oprogramowania, zamieszczonych w serwisie dystrybucji cyfrowej.

 4. Prawa własności intelektualnej oznaczają prawa autorskie, , znaki usługowe, znaki towarowe nazwy marek, logosy, renomę, inne oznaczenia handlowe, nazwy handlowe, domeny, firmy, prawa do baz danych, wzory użytkowe, patenty, wzory przemysłowe, know-how, tajemnice przedsiębiorstwa i informacje poufne, prawa osobiste, prawa do wizerunku, prawa pokrewne, prawa do rozpowszechniania, użyczania, najmu, nadawania i wszelkie inne prawa własności intelektualnej i prawa do korzystania o takim samym lub podobnym charakterze, które mogą obecnie lub w przyszłości istnieć w jakimkolwiek miejscu na świecie, w każdym przypadku niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane, bądź czy w ogóle podlegają rejestracji, jak również prawa wynikające ze zgłoszeń przed dokonaniem rejestracji przez odpowiedni organ oraz nabyte prawa przed dokonaniem zmiany w odpowiednich rejestrach.

 5. Moonday Games udziela Użytkownikom/Gościom osobistej, ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, nieprzenoszalnej licencji na pobieranie, instalowanie, wyświetlanie, oglądanie, granie i korzystanie z gier na autoryzowanych urządzeniach. Licencja nie pozwala Użytkownikowi/Gościowi na udzielenie sublicencji i nie przenosi na Użytkownika/Gościa żadnych praw do gry/gier.

 6. W odniesieniu do Dóbr w postaci coinsów i tokenów uzyskane prawo do korzystania z nich przez Użytkownika/Gościa ogranicza się do ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, nie podlegającej przeniesieniu ani dalszemu licencjonowaniu, odwołalnej – w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie – licencji na korzystanie z powyższych Dóbr wyłącznie dla celu prywatnej rozrywki i niekomercyjnego użytku, wyłącznie w ramach gier wyprodukowanych przez Moonday Games.

XI

Polityka prywatności

1. W celu pobrania danej gry Użytkownik/Gość podaje swoje dane osobowej. W przypadku Użytkownika wykorzystywane są jego dane osobowe podane w profilu Facebook. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zawartych w profilu Facebook. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Gość jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez serwis dystrybucji cyfrowej, które wymagają podania danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest Moonday Games sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000822613, kapitał zakładowy 10.000,00 PLN, NIP 7861721845, REGON 38529933100000

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska lub poprzez wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@moondaygames.com

4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@moondaygames.com Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Użytkownik/Gość podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Użytkownikowi/Gościowi dostępne są w polityce prywatności (kliknij tutaj).

XII

Zmiany Regulaminu

 1. Aby Użytkownicy/Goście mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony na stronie https://moondaygames.com/regulations w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Moonday Games zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.

 3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika/Gościa od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.

 4. Powyższe postanowienie nie dotyczy sposobu wykorzystania Dóbr. Do sposobu wykorzystania Dóbr mają zastosowanie te postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dacie ich nabycia czy też otrzymania.

 5. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na stronie https://moondaygames.com/regulations najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

 6. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym skorzystaniu przez Użytkownika/Gościa z usług świadczonych przez Moonday Games natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika/Gościa. Jeśli jednak Użytkownik/Gość nie dokona takiej akceptacji, Moonday Games zablokuje automatycznie możliwość dalszego korzystania z usług od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika/Gościa. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania konta, a także nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika/Gościa z gier i Dóbr zakupionych przed publikacją zmiany Regulaminu.

XIII

Usunięcie Konta

 1. Moonday Games będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika/Gościa, jeśli Użytkownik/Gość naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu bądź zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Każdy Użytkownik/Gość za pośrednictwem https://moondaygames.com/support może zwrócić się do Moonday Games o usunięcie jego konta.

 3. Moonday Games oświadcza, że w przypadku braku aktywności danego Użytkownika/Gościa przez okres 365 dni jego konto ulegnie usunięciu. W takiej sytuacji nie będzie możliwe przywrócenie konta danego Użytkownika/Gościa.

XIV

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://moondaygames.com/regulations.

 2. Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy Moonday Games a Użytkownikiem/Gościem i wszelkich innych stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory pomiędzy Moonday Games i Użytkownikiem/Gościem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Moonday Games.

 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik/Gość i Moonday Games oświadczają, że do gier, jak i do niniejszego Regulaminu, nie znajduje zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 4. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Pobierz Regulamin

Regulamin 2020 | Pobierz regulamin

en_GBEnglish
pl_PLPolish en_GBEnglish